Управление на проекти

Финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с:
  1. Реда и начина за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта.
  2. Реда и начина за отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.
  3. Реда и приложимите документи за отчитане на различните видове разходи – за придобиване на активи, за услуги, за строителни дейности, за наеми, за трудови и други възнаграждения и други.
  4. Реда за промяна в предвидените по проекта дейности и разходи, в случай, че се налага да бъде направена такава.
Неправилното и неточно изпълнение и отчитане на проекта може да доведе до частичен или пълен отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на финансиращата институция.
Бенефициентът, наемайки нашето консултантско дружество „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД, получава дългогодишен професионален опит в управлението и изпълнението на различни проекти, финансирани с европейски и не само средства.
Разходите за управление на проект, включени ли са в сумата за финансиране?
По някои от финансиращите програми разходите за управление на проекта се финансират от програмата – ОП РЧР и ПРСР, по други програми, като ОПИК – не се финансират, но пред алтернативата да не бъдат получени десетки или няколко стотици хиляди лева безвъзмездно финансиране, разходите за консултантска помощ за управление на проект са необходими.
  1. „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД ще извърши следните услуги:
  2. Изготвяне на план-график за изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на разходите по него.
  3. Организиране на тръжните процедури за избор на доставчици по проекта, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. На този етап ние подготвяме необходимите документи (запитвания към потенциалните оференти или публична покана, определяме критериите за избор на оферта и изготвяме методологията за оценка на офертите; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.).
  4. Отчет за коректното изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите цели и резултати, периодично подготвяне на техническите отчети по проекта.Отчитане коректното разходване на средствата по проекта, периодично подготвяне на финансовите отчети по проекта.
  5. Подготовка на обосновани искания за измения в Договора за безвъзмездна помощ в случай, че се налага промяна в дейностите и/или разходите по проекта.
Цената на услугите по Управление на проект от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходите, които ще се отчитат. Ако вече имате одобрен проект и търсите съдействие за неговото управление, ние от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД сме на разположение за всякакви въпроси, свързани с успешното приключване и усвояване на средствата от финансиращата институция.
Търсене