Фасилити Мениджмънт

Какво представлява фасилити мениджмънтът?

Това само почистване ли е?
Или озеленяване?
Или пък поддръжка на сградните инсталации?
Или водене на счетоводството ?
Или нещо друго различно?

Международни фасилити мениджмънт асоциации дават различни дефиниции за тази нова бизнес сфера. Според най-популярното определение, фасилити мениджмънтът включва всички дейности, които не са основен бизнес на компанията – т.е. всички поддържащи дейности. Например, ако основната дейност на компанията не е свързана със счетоводни услуги, счетоводният отдел се причислява към фасилити мениджмънта. Европейската Фасилити Мениджмънт асоциация (EuroFM) е приела подобна дефиниция – „Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията“.

Важно е да се вземе предвид първата част от тази дефиниция – „интеграция на процеси“. От много компании, независимо в коя бизнес сфера са, смятат, че Фасилити Мениджмънт се изчерпва с поддръжката на сградните инсталации – т.е. физическата дейност, свързана с установяване и отстраняване на проблемите. А това съвсем не е така. Самото име на дейността – фасилити мениджмънт, съдържа в себе си думата управление. Тук става дума за управление на процесите вътре в самата компания, по начин, който улеснява основната й дейност. Фасилити мениджмънтът трябва да познава в дълбочина процесите в компанията, за да може да ги управлява, така че да подобри и олекоти дейността на компанията, за да може тя да се концентрира в основната си дейност.

Като основна отговорност на фасилити мениджмънта може да се посочи грижата за безопасността на ползвателите на сградите и съоръженията. Фасилити мениджърите се грижат и за комфорта на обитателите на сградата – да им е хладно през лятото, топло през зимата, да са сигурни за своите домове и офиси.От друга страна този комфорт струва пари на собствениците/наемателите на сградата. Именно фасилити мениджърите трябва да следят за намаляването и оптимизирането на тези разходи, като ги оптимизират.

Както се вижда, от една страна фасилити мениджмънтът отговаря за много и различни дейности вътре в компаниите, а от друга поддържа сградния им фонд.Фасилити мениджмънтът използва по правило широк кръг от подизпълнители и включва инфраструктурни услуги, технически услуги и услуги по управление на качеството и контролинг в сферата на фасилити мениджмънт услугите.

1.Технически услуги:

- Техническо управление на обекта;
- Експлоатация на съоръженията в сградата комплекса;
- Поддръжка и обслужване;
- Обслужване на комуникациите;
- Ремонтни дейности;
- Отстраняване на повредите;
- 24 часово дежурство;
- Проследяване Управление на гаранциите;
- Енергиен мениджмънт;
- Управление на договорите;
- Други;

2. Инфраструктурни услуги:

- Почистване на сградата и общите части, почистване на фасадата;
- Осигуряване на охрана и противопожарна безопасност;
- Поддържане на външните площи;
- Поддръжка на зелени площи;
- Снегопочистване;
- Телефонни и портиерски услуги;
- Хелп деск;
- Други;

3. Управление на качеството и контролинг в сферата на фасилити мениджмънт услугите:

- Проверка на сертификатите, разрешителните и застраховката професионален риск на фирмите, извършващи дейности по фасилити мениджмънт на сгради;
- Одитиране на сградните системи и инсталации, както и на планираните технически и инфраструктурни фасилити услуги от фирмите, извършващи дейности по фасилити мениджмънт на сгради;
- Констатиране качеството на изпълнението на тези дейности съобразно действащите световни и български стандарти и предприемане на корекционни действия при констатиране на отклонения;
- Проверка на регистрите за аварии;
- Проверка на състоянието на сградата;
- Проверка на състоянието на инсталациите и контролните уреди;
- Други;
Търсене