Данъчни и финансови консултации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за
извършването на счетоводни услуги в областа на трудовото възнаграждение на персонала и неговата отчетност:

Имаме удоволствието да предложим на вашето внимание услугите с които бихме могли да бъдем полезни за Вас. 
Основа на нашето предложение 
Нашата крайна цел е да подпомогнем на Компанията в усилията си да менажира ефективно и сигурно управлението на трудовите възнаграждения, спазвайки стриктна конфиденциалност. 
Детайлите на услугите, които ще бъдат доставени включват следните ключови параметри:
Данни относно трудовите възнаграждения 
Информационната база ще бъде създадена от „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД.
1. Завеждане досие на работодателя – Булстат, име, адрес на регистрация, адрес за кореспонденция, управляващ, ЕГН
Съдебно решение и всички последвали
Булстат
МОЛ
Организационна структура
Длъжностни характеристики 
2. Регистър на лицето – л.к. или документ за доказване на самоличността, документ за образование, документ за стаж, док. за медицински преглед, свиделство за съдимост,
Договор и всички споразумения към него
Трудова книжка
Длъжностна характеристика – персонална
Декларации към НОИ за банкови сметки
Служебна бележки при постъпване – за дохода и използвана отпуска
Месечен процес 
1. Калкулиране на месечната нетна заплата и персоналните данъци и осигуровкина служителите, според социалното осигуряване и здравноосигурителни задължения за сметка на работодателя и служителите.
2. Изготвяне и предоставяне на месечна разчетно платежна ведомост и прилежащи платежни фишове за заплати към края на всеки отчетен период – месечно.
3. Изчисляване подготвяне и предоставяне на дължимите суми върху трудовото възнаграждение:
– Осигурителни вноски за сметка на работодателя и за сметка на служителя
– ДОО;
– Здравно осигурителни вноски за сметка на работодателя и за сметка на служителя
– ЗО;
– Допълнителни пенсионни вноски за сметка на работодателя и за сметка на служителя -ДЗПО;
– Пенсионни вноски от личен характер –ДПО;
– Застрахователни вноски за сметка на работодателя и за сметка на служителя;
– Данък върху дохода за сметка на служителя
– ЗДДФЛ;– Кредитни вноски за сметка на служителя;
– Болничини и други възнаграждения за сметка на работодателя и за сметка на осигурителя;
– Други удръжки, добавки, бонуси и начисления за сметка на работодателя и за сметка на служителя.
4. Уведомяване оторизираните служители на клиента за сумите които следва да бъдат преведени от банкова сметка, посочена за месечното управление на заплатите.
5. Изготвяне на платежни нареждания за нетните заплати, социални осигуровки, здравно осигуляване и ДОД.
6. Изготвяне и подаване в териториалните офиси на НАП и НОИ:
– декларации образец №1 – Данни за осигуреното лице;
– декларации образец №6 – Данни за дължими вноски по фондове на ДОО, ДЗПО, ЗО, ФГВРС и данък по чл.42 ЗДДФЛ;
– Регистри на протоколи и справки за приетите Декларации и Уведомления.
7. Изготвяне на месечна банкова декларация, съдържаща информация относно плащанията за социални и здравни осигуровки, фонд ГВРС и УПФ.
8. Изготвяне на всички необходими документи в случай на отпуск, болест, или прекратяване на трудово отношение:
– Болнични листове;
– Регистър на болничните листове;
– Завеждане на болницните листове в НОИ;
– Регистър на верифицираните документи;
– Придружителни писма;
– Удостоверение за изплатени трудови възнаграждения и ползвани отпуски;
– Регистър на удостоверенията в електронен вид;
– Завеждане и водене на регистри за изходящите докумети отнасящи се до трудови отношения.
Отчетност
Въз основа на изготвената информация, „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД ще предоставя в края на всеки месец отчет, съдържащ данни за начислените и изплатени заплати, осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителите, начислен и платен ДОД. Отчетът ще бъде в дигитален формат според нуждите на поръчителя годен за извършване на разплащанията, дигитален формат според нуждите на поръчителя във връзка с неговата отчетност и хартиен формат.
Регистрация или прекратяване на договори
1. Изготвяне на Трудовите договори на персонала, според изискванията на поръчителя:
– Молба за назначаване;
– Договор и всички допълнителни споразумения към него
– Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ при сключване или прекратяване на трудовите договори и в случаите на изменение на същите, когато е необходимо.
2. Прекратяване на Трудовите договори
– Служебни бележки за облагаемия доход и внесения данък по ЗДДФЛ;
– Служебни бележки за използван отпуск. 
– Образец УП 2 при прекратяване на трудовите отношения;
– Регистър в електронен вид
– Образец УП 3 при прекратяване на трудовите отношения;
– Регистър в електронен вид
– Попълване на трудовите книжки на служащите;
– Завеждане и подържане на дневник за издадените трудови книжки.
– Поддържане на регистър на всеки един служител
3. Изготвяне на длъжностна характеристика на персонала, според изискванията на поръчителя.
4. Изготвяне на Граждански договори, според изискванията на поръчителя.
– Договор
– Поддържане на регистър на всеки един служител
– Изготвяне на регистър за хонорарни сметки и изплатени суми.
Годишно персонално възстановяване на ДОД
1. Изготвяне на годишно изравнявяване на ДОД на персонала.
Тези услуги ще бъдат предоставени в съответствие с установените професионални практики според българското законодателство и правила.
Съхранение на данни
Завеждане и съхранение на цялата информационна база относно личните досиета на служителите в дигитален формат и възможност за предоставянето й във всеки един момент на възложителя.
Съдействие
Представляване, участие, съдействие или предоставяне на информация пред/на трети страни по нареждане на възложителя при проверки и ревизии от органите на централната и местната власт НАП, НОИ, Инспекция по труда.
Възнаграждение
Всички срокове и изпълнението на по-долу изброените услуги са дефинирани от възложителя и съобразени с действащото законодателство и нормативни уредби в Република България.
За предоставените услуги изпълнителят „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД е склонен да предложи възнаграждение по договаряне  на база брой служители от персонала на възложителя.
Общи условия
Ако Вие желаете да дискутираме условията по настоящото предложение или да получите допълнителна информация по отношение на предлаганите от „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД услуги, оставам на разположение на емейл: acfm.ltd@gmail.com
Търсене