Разработване на иновации в предприятията

Добре дошли в нашия уебсайт

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Бюджет: 127 000 000 лева 

Ще се финансират проекти за вътрешна за предприятието (in house) развойна дейност/иновации,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027: 
  • ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− повишаване на технологичния и промишлен капацитет на България и усвояване на изкуствения интелект в икономиката на страната. 
  • мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства). 
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
− зелена/биобазирана икономика.
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания). 
• чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика:
− технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни и биобазирани суровини и материали, за удължаване живота на продуктите;
− развитие на водородните технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
− иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия. 

  ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ 

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
а) разходи за възлагане на научни изследвания;
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;.
3. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.
4. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА.
5. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта 

ФИНАНСИРАНЕ 

 • % на безвъзмездната помощ – 25 - 60%
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 хил. лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 500 хил. лв. 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 

 Допустими кандидати по схемата са предприятия, които отговарят на следните изисквания:
1) Са микромалки или средни предприятия, или малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно-списъчният брой на персонала им е до 499 служители);
2) Имат минимум три приключени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.);
3) Развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. 
 Като партньори по проекта могат (но не е задължително) да бъдат привлечени големи предприятия.  
Търсене