Подготовка на европейски проекти

Предоставяне на консултации по изготвянето на проект:
 • Намиране на подходяща програма за финансиране на вашия проект;
 • Консултиране относно съответствие с изискванията на финансиращата програма;
 • Изработване на проектни предложения за кандидатстване по оперативните програми на България: ОП „Конкурентоспособност”, ОП „Човешки ресурси”, ОП „Регионално Развитие” и Програмата за Развитие на селските райони;
 • Изработване на проектни предложения за кандидатстване по Общностните програми на Европейския съюз: Програма за учене през целия живот, Териториално сътрудничество, 7ма Рамкова програма за изследвания, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации и др.;
 • Изготвяне на бизнес и маркетингов план;Изготвяне на финансов и икономически анализ;
 • Управление на проекти.
 • Подготовка, оценка и корекции на нужните документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, логическа матрица, придружаващи документи и др.;
 • Съдействие при подаването на проектното предложение;
 • Съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното – предложение.
Предоставяне на консултации по въпроси, свързани с организацията на управлението на Проекта и провеждането на тръжните процедури, в случай, че същият ще бъде одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
 • Изготвяне на графици за изпълнението на проекта и спазването на срокове;
 • Определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
 • Очертаване на евентуални рискови етапи в хода на изпълнението и намиране на решения;
 • Координиране връзките с финансиращата институция;
 • Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
 • Финансово управление и отчетност;
 • Подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади);
 • Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
 • Подготовка на архив на проекта;
 • Съдействие при подготовка на документи за промени в хода на изпълнението на проекта;
 • Координиране на изпълнението на договорите с поддоставчиците;
Търсене