Актуални програми

Внедряване на иновации в предприятията

Внедряване на иновации в предприятията

6 ноември 2023

Ще бъдат финансирани проекти насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Финансови параметри:

Минимален размер на БФП за предприятие: 50 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието- кандидат:

Микро- и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

- за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

- за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Процент на съфинансиране:

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати

Категория на предприятието – кандидат Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2) Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия 50% София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 45% София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Малки дружества със средна пазарна капитализация

45% София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

2) Процент на съфинансиране при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати, и/или по Елемент Б „Услуги“, допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация):

Максимален интензитет на помощта

50%

3) Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро-, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидат Максимален интензитет на помощта

Микро-, малки и средни предприятия 50%

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps), съгласно определението, посочено в Приложение 10.

ВАЖНО: Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 100 000 лева

Малко предприятие ≥ 300 000 лева

Средно предприятие ≥ 1000 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева

По настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустими дейности:

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

1) Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) , която е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица .

а/ Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

б/ Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в организацията на дейността на предприятието.

Съгласно Наръчника от Осло 2018 могат да се разграничат шест типа бизнес процеси :

1. Производство на стоки и предоставяне на услуги;

2. Разпространение и логистика;

3. Маркетинг и продажби;

4. Информационни и комуникационни системи;

5. Администрация и управление;

6. Разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата, ще бъдат финансирани САМО проекти внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – съгласно т. 1 от посочените по-горе типове бизнес процеси).

2) Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;

2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;

3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;

4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;

5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

- ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

- 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

- Интернет на нещата (IoT);

- Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

- големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

- комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

- киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

- блокчейн технологии;

- системи и услуги в сферата на финтех;

- технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

- интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

- производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

2. В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

- Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

- Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

- Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

- Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

- Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

- Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

- Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

- Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

- Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

- Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

- Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

- Фотоника и технологии за изображения;

- Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

- Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

- Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

- Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

- Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

- Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

- Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

- Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

- Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

3. В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ се включват следните приоритетни подобласти:

- Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

- Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

- Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

- Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

- Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

- Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

- Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

- Синя и зелена биобазирана икономика;

- Индустриални биотехнологии;

- ИКТ с приложение в тематичната област;

- Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

- Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

4. В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

- Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

- Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

- Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

5. В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват следните приоритетни подобласти:

- Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

- Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

- Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

- Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

- Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

- Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

- Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

ВАЖНО: Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

- създаване на нов стопански обект;

- увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;

- диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ;

- основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект .

ВАЖНО: Кандидати, които са „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И проектът се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А „Инвестиции“), И са с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“ , свързана със:

- създаването на нов стопански обект ИЛИ

- диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него .

Допустими по настоящата процедура са проектни предложения, включващи следните дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) кандидатите избират ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент А могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

1) при условията и праговете за „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

ВАЖНО: Дейностите по Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) се изпълняват в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

1) при условията и праговете за „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са микро-, малки или средни предприятия,

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са малки дружества със средна пазарна капитализация.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.

ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 1) са допустими, САМО за периода на изпълнение на проекта и САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта. По настоящата процедура не са допустими разходи по поддържане действието на вече защитени пред компетентното ведомство собствени правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:1. Документи, предоставяни от кандидати:

а/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение– попълнено по образец

(Приложение 1), с което се упълномощава титулярят на валиден КЕП, с който ще се подаде проектното предложение.

Документът не е задължителен, а се изисква само в случай, че кандидатите желаят да

упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието - кандидат, да

подаде проектното предложение с валиден КЕП.

б/ Декларация при кандидатстване на кандидата – попълнена по образец (Приложение 2).

в/ Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение

3) и свързаните с нея приложения.-3.1;3.2;3.3 и 3.4;

г/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4).

ВАЖНО: В случаите, когато кандидатът е „малко дружество със средна пазарна капитализация“ (Small Mid-Caps), съгласно определението, посочено в Приложение 10 към Условията за кандидатстване, обстоятелството се посочва в раздел „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване и не се попълва декларация.

д) Документи, удостоверяващи че внедряваната по проекта продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) е собствена разработка на кандидата или е на база интелектуални права, придобити от трети лица:

1) патент за изобретение или решение за издаване на патент;

2) свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, или решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн;

3) заявка за издаване на патент или за регистрация на полезен модел или за регистрация на промишлен дизайн;

4) договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост;

5) лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост;

6) договор за придобиване на резултати от НИРД;

7) договор за прехвърляне на ноу-хау;

8) декларация за авторски права върху произведението, предмет на внедряваната иновация – Раздел 7 от Приложение 2 към Условията за кандидатстване;

9) техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от проведени тестове или изследвания (приложими, когато внедряваната иновация е собствена разработка на кандидата).

.

е) Проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство на Република България (или аналогичен документ, издаден от еквивалента организация в съответната държава), от който е видна минимум следната информация: дали патентът за изобретение или регистрацията на полезен модел или регистрацията на промишлен дизайн са действащи, или подадената заявка не е оттеглена, дали кандидатът е бил първоначален заявител (съгласно код (71) от Международно признати кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД кодове на патенти), и дали кандидатът е притежател на съответните права върху индустриална собственост - в случаите, когато кандидатът е представил по буква д): патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, решение за издаване на патент, решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.

Удостоверение за вписване на договора в регистъра на Патентно ведомство или Удостоверение за вписване на лицензионния договор в регистъра на Патентно ведомство – в случаите, когато кандидатът е представил по буква д): договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по индустриална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн), лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на индустриална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн).

ВАЖНО: В случай че документите по буква е) се издават от Патентно ведомство на Република България, ще бъде извършена служебна проверка. При невъзможност за извършване на служебна проверка, Оценителната комисия ще изиска от кандидатите предоставяне на тези документи.

ж) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и/или ДНА – попълнена по образец (Приложение 5)

з) Оферта за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена

и) Счетоводна политика на кандидата , изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която да е виден определения стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (ако е приложимо).

й) Счетоводен амортизационен план на кандидата, удостоверяващ балансовата стойност на активите, които се използват повторно, към 31 декември на годината преди започване на работата по проекта.

к) Данъчен амортизационен план на кандидата, удостоверяващ сумата на разходите за амортизация на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани за предходните три отчетни периода (години) преди започване на работата по проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 31.01.2024 г.

Няма коментари
Търсене