Актуални програми

Разработване на иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията

9 февруари 2024

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2024 г.

I.Допустими кандидати:

1. ) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва

4) Кандидати, които са големи предприятия (НЕ са микро-, малки и средни, както и НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация), могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП

Категория на предприятието-кандидат Нетни приходи от продажби за 2022 г.[1]
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 200 000 лева
Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Размер и интензитет на помощта:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
50 000 лева Микропредприятия: 250 000 лева 
 Малки предприятия: 400 000 лева 
Вид изследвания Основен интензитет на помощта
Експериментално развитие 25 %
Индустриални научниизследвания

Надбавки:

1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия

2) Интензитетите на помощта, както са посочени в т. 1 по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15 % , в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

2.1) включва ефективно сътрудничество между две предприятия като поне едно тях е МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи по Елемент А;

ИЛИ

2.2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри, безплатен софтуер или софтуер с отворен код;

ИЛИ

2.3) при условие че проектът се осъществява извън Югозападен регион.

I I. Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027

В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

- ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

- 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

- Интернет на нещата (IoT);

- Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

- големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

- комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

- киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

- блокчейн технологии;

- системи и услуги в сферата на финтех;

- технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

- интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

- производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

- Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

- Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

- Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

- Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

- Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

- Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

- Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

- Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

- Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

- Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

- Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

- Фотоника и технологии за изображения;

- Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

- Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

- Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

- Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

- Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

- Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

- Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

- Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

- Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии" се включват следните приоритетни подобласти:

- Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

- Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

- Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

- Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

- Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

- Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

- Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

- Синя и зелена биобазирана икономика;

- Индустриални биотехнологии;

- ИКТ с приложение в тематичната област;

- Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

- Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика" се включват следните приоритетни подобласти:

- Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

- Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

- Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

- Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

- Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

- Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

- Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

3) Проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания:

експериментално развитие-„Експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии или технологии за периферни изчисления). Това например може да включва и дейности, имащи за цел задаването на концепция, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги.

Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране.

Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения може да представляват подобрения;

или

индустриални научни изследвания -„Индустриални научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или насочени към постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги, във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии).

Индустриалните научни изследвания обхващат създаването на компоненти на сложни системи и може да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или среда със симулирани интерфейси към съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидирането на технологии с широко приложение;

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

• TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

• TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

• TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

• TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

III. Допустими дейности:

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация(иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

IV.Допустими разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

ВАЖНО: Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора, под формата на единичен разход за почасово възнаграждение в размер на 31 лв. на час.

Разходите за възнаграждения са допустими за изследователи, технически и друг квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта

3. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

Разходите по т. 4, а) следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора.

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица ;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Няма коментари
Търсене