Актуални програми

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

29 май 2023 Програми

Предстоящо отваряне на процедурата

Предстои да се отвори за кандидатстване процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ , която е по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика  чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за проектиране, производство и потребление на продуктите от дейността им.

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и повторна употреба на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление. Мярката следва да допринeсе за насърчаване на промишлената симбиоза по веригата на стойността, увеличаване на конкурентоспособността на производствените предприятия и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“  да трансформират производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове .

Общ бюджет по процедурата – 180 000 000 лева

Бюджетът по процедурата е разпределен в зависимост от категорията на предприятието - кандидат , както следва:

Микро и малки предприятия                  - 54 000 000 лева

Средни предприятия                                  - 90 000 000 лева             

Големи предприятия                                  - 36 000 000 лева

Помощта по процедурата се предоставя при условията на:

1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014)

ИЛИ

2) „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

Кандидатите следва да изберат ЕДИН от посочените по-горе два допустими режима на „регионална инвестиционна помощ“ или „минимална помощ” (de minimis) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции. Избраният режим на помощ се посочва от кандидатите в раздел „Финансова информация – кодове по измерения“, поле „Режим на помощ“ от Формуляра за кандидатстване. Избраният режим на помощ е приложим и по отношение на разходите за партньора, заявени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, в случай че същото (предложението) се изпълнява в партньорство. Комбинирането на двата горепосочени режима в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо по процедурата.

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е както следва:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие                  Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева                                             Микро предприятия: 350 000 лева                                                                          Mалки предприятия: 550 000 лева                                                                         Средни предприятия: 750 000 лева                                                                      Големи предприятия: 1 000 000 лева

В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

  • за микро предприятия: 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.                                    Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „регионална инвестиционна помощ” е между 30 и 50 % в зависимост от размера на предприятието и региона!

Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis) е за микро, малки и средни предприятия -50 %, за големи предприятия - 40 %

Допустими кандидати:  

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Категория на предприятието                   Нетни приходи от продажби

Микро предприятие                                   ≥ 90 000 лева

Малко предприятие                                   ≥ 200 000 лева

Средно предприятие                                  ≥ 700 000 лева

Големи предприятия                                  ≥ 2 000 000 лева

5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 .

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност или за код на допълнителна икономическа дейност съгласно КИД-2008, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби  на предприятието-кандидат за 2021 г. По процедурата не е допустимо заявяването на подкрепа за повече от един код на икономическа дейност. Кодът на икономическата дейност (основна или допълнителна за предприятието-кандидат), за който е заявена подкрепа, трябва задължително да попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.                                                                                                                                                                                                                     

По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори.

Партньорството по процедурата е допустимо, а не задължително. В едно предложение може да участва само един партньор.

В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общо допустимите разходи по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите, изброени в предходното поле.                                                                       

Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

- Да водят до постигане целта на процедурата.

- Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

- Да се изпълняват само на територията на Република България.

- В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ да имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции  в материални и/или нематериални активи:

• създаване на нов стопански обект;

• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

• диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект;

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

- В случай, че предложенията се изпълняват в партньорство, същите следва да осигуряват постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.

Допустими дейности:

Допустими по процедурата са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели и решения в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели и решения в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

- подготовка за повторна употреба, преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност  и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 - използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или

 - повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или

- влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или

- заместване на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти с алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на пластмасови опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба  чрез внедряване на технологии за:

- заместване на пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба с алтернативни изделия, опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

- намаляване употребата на пластмаса  като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

- осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Проектиране и производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

- повторна или многократна употреба на продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

- осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед дълготрайност на употребата на продуктите, и/или

- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им и/или за разглобяването им в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от крайните продукти след извеждането им от употреба.

Изпълнението на инвестициите следва да допринесе за повишаване на ресурсната ефективност на предприятията от производствения сектор, увеличаване на екологосъобразността на продуктите, както и повишаване на информираността на потребителите относно намаляването на въглеродния отпечатък в резултат на внедрените кръгови модели за използване на ресурсите, производство и потребление на крайните продукти. В тази връзка крайните получатели са длъжни да осигурят (когато е приложимо) включването в документацията за крайните продукти (например в инструкции за употреба, продуктови описания, каталози, технически спецификации и др.) и/или при етикетирането на продуктите, относимата информация за потребителите (като например: количество и вид на вложените в крайния продукт биобазирани и/или рециклирани суровини; рециклируемост на опаковката и/или на продукта; намалено съдържание на опасни вещества и др.). Информация относно спазването на посоченото задължение следва да бъде представена в окончателния Финансово-технически отчет за изпълнение на инвестициите.   

Допустими по процедурата разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив.

Максимален срок за изпълнение на предложенията е 12 месеца.

Няма коментари
Търсене