Актуални програми

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

1 март 2023 Програми

Старт на процедурата - краен срок 15.06.2023

Отворена е за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост, процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”

1. Цел на процедурата

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност;
 • да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

·        Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микропредприятие ≥ 70 000 лева
Малко предприятие ≥ 150 000 лева
Средно предприятие ≥ 650 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева

3. Дейности, за които може да се кандидатства:

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи  СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Кандидат по настоящата процедурата може да подаде само 1 (едно) предложение за изпълнение на инвестиция за сграда/и от обхвата на един от компонентите.

В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Предложение за изпълнение на инвестиция не може да се подаде за сграда/и, която/които се ползва/т от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Не са допустими за финансиране:

- сгради в сферата на селското стопанство.

- инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS).

-сгради за производство на енергия.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО),

Всички разходи, извършени от крайните получатели след 30.06.2026 г. по неприключили ПИИ не се изплащат от СНД и следва да се реализират за сметка на крайните получатели.

 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта:

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000 лв., разпределени, както следва:

Компоненти (по видове предприятия)Общ размер на финансовите средства, в лева
Компонент 1
Микро/малки предприятия (25%)58 800 000
Компонент 2
Средни предприятия (35%)82 320 000
Конпонент 3
Големи предприятия (40 %)94 080 000
Общо: 235 200 000

ВАЖНО! СНД (Структура за наблюдение и докладване) си запазва правото да направи преразпределение на ресурса за финансиране на одобрени резервни проекти по другите компоненти по процедурата, до достигане на наличния финансов ресурс по процедурата.

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на Микро/малки предприятия: 35 000 лв.

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на Средни и големи предприятия: 100 000 лв.

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:

 • Микро предприятия: 100 000 лв.;
 • Mалки предприятия: 300 000 лв.;
 • Средни предприятия: 500 000 лв.;
 • Големи предприятия: 1 500 000 лв.

Процент на съфинансиране

В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция, кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

„Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За ПИИ в режим по чл.38 на ОРГО кандидата представя Декларация Приложение Г и Г2.

Максималните интензитети на средствата по чл.38 на ОРГО са както следва:

 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън територията на ЮЗР (NUTS2);
 • Максимален интензитет на помощта е 35% за ПИИ на територията на ЮЗР (NUTS2).

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

При кандидатстване по режим''минимална помощ'' (de minimis):

 • Максимален интензитет на помощта за Микро-, малки, средни и големи предприятия – 65 %

„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Средства може да се предоставят единствено под формата на минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.), съгласно който максималната стойност на помощта, предоставена за период от 3 години на едно и също предприятие (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламента), не може да надвишава 200 хил. евро, а по отношение на автомобилните превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – 100 хил.

ВАЖНО! Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 • Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
 • Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
 • Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 • Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.06.2023 г.

Ако тази процедура представлява интерес за вас, моля да ни изпратите следните документи, за да направим предварителна оценка за възможността за потенциално класиране:

 • ОПР, Баланс, справка за активите и справка за заети лица за 2020, 2021 и 2022 във формат на НСИ.
 • Попълнени въпросници

Работим с лицензиран енергиен одитор, с когото при подходяща предварителна оценка ще ви свържем!

За въпроси сме на разположение.

Няма коментари
Търсене