Актуални програми

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинства

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинства

9 юни 2023 Програми

Стартиране на прием - срок 10.11.2023

Стартира за прием на проекти с Бюджет: 240 млн.лева процедура

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

ВАЖНО: По процедурата може да се подава проект само по Компонент 1 или само по Компонент 2.

Размер на безвъзмездното финансиране за един проект:

– Минимален размер на финансиране за проект по Компонент 1 и Компонент 2 – няма ограничение;

– Максимален размер на финансиране за проект по:

– Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

– Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

ВАЖНО: Всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на проекта. Финансиращата институция ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи.

Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура трябва да отговаря на следните критерии:

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата.

3) Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

5) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).

6) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор.

7) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

Какви разходи ще се финансират

Допустими по Компонент 1 и Компонент 2 са разходите за:

1) Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи за дома до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);

2) Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.

3) Данък върху добавената стойност.

ВАЖНО: Няма да бъдат финансирани проекти, при които се предвиждат монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 10 kWp.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч.

Няма коментари
Търсене