Актуални програми

Очакван прием на проекти за периода юни - септември 2023

Очакван прием на проекти за периода юни - септември 2023

7 юни 2023 Програми

Юни – септември 2023 г.

Общ Бюджет: 127 000 000 лева

Ще се финансират проекти за вътрешна за предприятието (in house) развойна дейност/иновации,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027:

1. ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, GridandCloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− повишаване на технологичния и промишлен капацитет на България и усвояване на изкуствения интелект в икономиката на страната.

2. Мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− роботика и автоматизация на процеси;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)

− нано-технологии в услуга на медицината

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот

− въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

− зелена/биобазирана икономика.

  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

  • чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика:

− технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни и биобазирани суровини и материали, за удължаване живота на продуктите;

− развитие на водородните технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

− иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ

Елемент А

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;.

3. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

4. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА.

5. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

6. Разходи за амортизации на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

7. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват и за периода, през който се използват за проекта.

Елемент Б

1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

ФИНАНСИРАНЕ

  • % на безвъзмездната помощ – 60%
  • минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 хил. лв.;
  • максимална сума на безвъзмездната помощ – 500 хил. лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по схемата са предприятия, които отговарят на следните изисквания:

1) да са микро, малки или средни предприятия, или малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно-списъчният брой на персонала им е до 499 служители);

2) Имат минимум три приключени финансови години (2020, 2021 и 2022г.);

3) Развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Като партньори по проекта могат (но не е задължително) да бъдат привлечени големи предприятия.

Няма коментари
Търсене