Актуални програми

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

27 октомври 2023

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Дейностите в рамките на едно проектно предложение могат да се изпълняват на територията само на един от двата типа региони – в преход ИЛИ слабо развитите региони, както и на територията на два слабо развити региона.

Процент на финансиране:

100% за микро, малки и средни предприятия;

80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Минималният размер на БФП е 50 000 лв , а максималният й размер е 391 166 лв.. За кандидати- големи предприятия съфинансирането е в размер на 20% от общата стойност на проекта. За останалите предприятия не се изисква съфинансиране.

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон.

2) Да отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).

Допустими дейности:

Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси;

Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа;

Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло;

Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Към колективните предпазни средства могат да бъдат включени дейности за защита от:

- Прах, токсични и други вредни вещества – аспирационни и вентилационни системи;

- Наднормен шум – защитни прегради, шумоизолации на стени и тавани, звукоизолационни дейности;

- Вибрации при работа на машини и съоръжения;

- Навлизане в опасни зони – ограждения, предпазители, блокировки;

- Падащи предмети – изграждане на козирки, навеси и пр.;

- Падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон – парапети, перила и пр.;

- Допир до горещи повърхности;

- Потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах;

- Неблагоприятен микроклимат – системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение – климатични системи, вентилационни системи и други подобни;

- Пожар и взрив – пожароизвестяване и др.;

- Други, дейности свързани с обезопазяване и защита по време на работния процес;

- Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

1. Разходи за материали – закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

2. Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

3. Разходи за СМР – ремонт – основен или текущ, свързани с дейностите по осигуряване на колективни предпазни средства и обезопасяване на обекти, технологични процеси и машини, както и за ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и спорт. – до 15 % от преките разходи.

Важно: Климатични / вентилационни / аспирационни системи, бидейки част от система, която се превръща в част от сградата, към която са прикрепени се бюджетират като разходи за СМР.

Мобилните климатици, моно блоковете, климатиците тип сплит и мулти-сплит, се считат за оборудване (т.е. няма бюджетно ограничение).

Разходи за услуги:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на работния процес съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията.

2. Психологическа подкрепа за превенция и профилактика при „бърнаут“ и преодоляване на ефектите от КОВИД пандемията.

Размер на разходите – до 200 лв./човек, но не повече от 20 000 лв. за всяка от дейностите.

5. Непреки разходи в размер на 10%

Допустими целеви групи: Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение.

Недопустими да получат минимална помощ по процедурата са кандидати, които извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и в областта на първичното производство на селскостопански продукти.

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца.

Краен срок за кандидатстване: 05 януари 2024 г.

Няма коментари
Търсене