‘Консултиране по Европейски програми и изготвяне на проекти’

Инвестиции в земеделски стопанства

1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: • Физически лица; • Юридически лица; • Групи/Организации на производители; Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро. В приема през 2020г. допустими кандидати ще бъдат Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“. По тази програма можете да […]

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.   Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево За повече информация: +359 888 308 198   Бенефициенти:   За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: да имат постоянен адрес (в случай на […]

КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие! За повече информация: +359 888 308 198     Допустими за финансиране разходи: Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; Придобиване на […]

МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА   Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа За повече информация:  +359 888 308 198     Подпомагането по мярката има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките […]

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП

Период за прием на проекти: февруари 2020 г. – март 2020 г. Бюджет по схемата: 58 674 900 лева За повече информация: +359 888 308 198   Бенефициенти   За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона […]

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Период за прием на проекти: Октомври – Ноември 2019 Бюджет: 117 349 800 лева За повече информация: +359 888 308 198   Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност в сектор Q86.10 „Дейност на болници“ – 25 000 000 евро /48 895 750 лева        Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност […]

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“   Цел на процедурата   Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели […]

МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ – РАЗХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. В тази връзка се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване и/или възстановяване на полезащитни горси пояси. Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици […]

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“   Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева   Допустими за […]

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ   Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производствени дейности. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни […]