‘Консултиране по Европейски програми и изготвяне на проекти’

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП

Период за прием на проекти: февруари 2020 г. – март 2020 г. Бюджет по схемата: 58 674 900 лева За повече информация: +359 888 308 198   Бенефициенти   За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона […]

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Период за прием на проекти: Октомври – Ноември 2019 Бюджет: 117 349 800 лева За повече информация: +359 888 308 198   Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност в сектор Q86.10 „Дейност на болници“ – 25 000 000 евро /48 895 750 лева        Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност […]

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“   Цел на процедурата   Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели […]

МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ – РАЗХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. В тази връзка се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване и/или възстановяване на полезащитни горси пояси. Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици […]

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“   Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева   Допустими за […]

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ   Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производствени дейности. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни […]

Мярка 4.2.1.ОПРСР Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Бенефициенти:   Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители; Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката. Кандидатите следва да са физически […]

СЕКТОР C  ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

По схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ могат да кандидатстват предприятия, които развиват дейност в сектор C, съгласно КИД-2008, под някой от следните кодове: C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити […]

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

 НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СЕКТОРИТЕ НА НСНМСП И ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА   Цел на процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: Минимален размер на безвъзмездната […]

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г. Допустими Проекти:   Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има […]