‘Консултиране по Европейски програми и изготвяне на проекти’

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” Бюджет: 30 600 000,00 лева Минимален размер на заявената БФП – 3 000,00 лв. Максималния размер на заявената БФП – 20 000,00 лв. Максимален интензитет на помощта 100% • Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно […]

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

НОВА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“, цели да предостави подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро. Кой може да участва:Микро, […]

„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 “

Процедура на подбор на проектиBG16RFOP002-2.089 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Допустими кандидати: 1) Допустими са […]

На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни […]

ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Индикативна дата за стартиране на приема: 12.06.2020 г. Бюджет по схемата: 156 000 000 лева Допустими Бенефициенти За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: 1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 2) да са средни предприятия, съгласно Закона за МСП. […]

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297 Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020   Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово   Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производствени дейности; Развитие на услуги във всички сектори […]

ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: • регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон; • микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за […]