‘Консултиране по Европейски програми и изготвяне на проекти’

НОВА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“, цели да предостави подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро. Кой може да участва:Микро, […]

„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 “

Процедура на подбор на проектиBG16RFOP002-2.089 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Допустими кандидати: 1) Допустими са […]

На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни […]

ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Индикативна дата за стартиране на приема: 12.06.2020 г. Бюджет по схемата: 156 000 000 лева Допустими Бенефициенти За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: 1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 2) да са средни предприятия, съгласно Закона за МСП. […]

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297 Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020   Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово   Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производствени дейности; Развитие на услуги във всички сектори […]

ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: • регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон; • микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за […]

Инвестиции в земеделски стопанства

1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: • Физически лица; • Юридически лица; • Групи/Организации на производители; Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро. В приема през 2020г. допустими кандидати ще бъдат Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“. По тази програма можете да […]

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.   Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево За повече информация: +359 888 308 198   Бенефициенти:   За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: да имат постоянен адрес (в случай на […]

КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие! За повече информация: +359 888 308 198     Допустими за финансиране разходи: Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; Придобиване на […]