‘Без категория’

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” Бюджет: 30 600 000,00 лева Минимален размер на заявената БФП – 3 000,00 лв. Максималния размер на заявената БФП – 20 000,00 лв. Максимален интензитет на помощта 100% • Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно […]

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван прием на проекти по мярка 6.4.: април-юни 2018 г. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Развитие на селски туризъм: – Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.); – Развитие на туристическите услуги, които […]