‘Без категория’

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван прием на проекти по мярка 6.4.: април-юни 2018 г. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Развитие на селски туризъм: – Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.); – Развитие на туристическите услуги, които […]