АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“, цели да предостави подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.


Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро.


Кой може да участва:
Микро, малки и средни предприятия с които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Имате оборот за 2019г. със следните минимални стойности:

 • 30 000лв. за микро предприятия
 • 200 000лв. за малки предприятия
 • 1 000 000лв. за средни предприятия
  От 3 000 до 15 000 лв. за микро предприятия (максимум 10% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
  От 10 000 до 30 000 лв. за малки предприятия (максимум 5% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
  От 25 000 до 75 000 лв. за средни предприятия (максимум 2.5% нетни приходи от продажби за 2019г.)
  При 30% самоучастие в стойността на проекта от страна на бенефициента.
  ВАЖНО: Няма изискване за спад на оборота.
 • За какво може да се участва:
  Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
  Осигуряване на колективни средства за защита;
  Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсъри;
  Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

За колко време ще се изпълняват проектите:


Продължителността за изпълнение на всеки проект е до 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Интензитет на помощта:

Програмата ще финансира 70% от направените разходи, с минимален размер на финансиране 3 000 лв.
Ако проявявате интерес да участвате по тази програма, сме на разположение да помогнем с подготовка на проектно предложение.

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано по два начина:

с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. В случай че се възползват от възможността за авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както и да открият разплащателна банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане и с цел проследимост на натрупаната лихва по нея в случай, че е приложимо.

Comments are closed.