РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

 

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

За повече информация:

+359 888 308 198

 

Бенефициенти:

 

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик и Генерал Тошево и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
 • да са малки и средни предприятия. НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2016 и 2018 г.);
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– за малки предприятия >= 750 хил. лв.

– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

 

 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Допустими за финансиране разходи:

 

 1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
 2. Разходи за услуги във връзка с:

2.1. Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.

 1. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.
 2. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията. Стойността на предвидените в проекта разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
 3. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.

ВАЖНО: Разходите за ре-сертификация са допустими, само когато е налице преминаване към по-висока версия на вече приложен стандарт за управление и само в случай, че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към дата на обявяване на процедурата за подбор.

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността – до 150 000 лева.

 

Безвъзмездно финансиране

 • 90% от допустимите разходи по проекта
 • минимален размер на БФП – 44 006,18 лева
 • максимален размер на БФП – 352 044 лева

За повече информация:

+359 888 308 198

Comments are closed.