„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 “

Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.089

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
5) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Внимание: Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават и кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
6)

Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.


Допустими дейности:


Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Допустими разходи:


Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.
По процедурата се предвижда възможност за прилагане на финансиране на основата на опростени варианти на разходи, определени по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление в съответствие с изискванията на чл. 67 (5) от Регламент 1303/2013 г.


Максимален размер на помощта
50 000 лв
Интензитет на помощта 100%.
Продължителност на проектите 3 месеца

Недопустими по настоящата процедура кандидати:


• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност;
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в следните кодове от сектор С:

  • От код на икономическа дейност C10 „Производство на хранителни продукти” кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.;
  • От код на икономическа дейност C11 „Производство на напитки” кодове 11.02., 11.03. и 11.06.;
  • предприятия, развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури.

Comments are closed.