МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

 

Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа

За повече информация: 

+359 888 308 198

 

 

Подпомагането по мярката има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преструктурирането и модернизацията на малките стопанства в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично–маслени и лекарствени култури“. Изграждането на малки по мащаб преработвателни мощности ще осигури възможност за повишаване и стабилизиране на доходите на малките земеделски стопанства. Изградените мощности ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки чрез производство на местни традиционни хранителни продукти с високо качество и гарантиран произход. Реализираните проекти ще спомогнат за подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства.

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към ДФЕС, както следва:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) етеричномаслени и лекарствени култури;

е) гроздова мъст, вино и оцет.

 

Допустими разходи

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
 1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
 2. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
 3. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
 4. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 5. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
 6. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
 7. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
 8. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Кой може да кандидатства:

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по мярка 4.2.2. трябва:

 1. a) да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;

б) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;

в) да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

г) да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;

д) да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

 

ВАЖНО: За кандидати еднолични търговци (ЕТ), които не са регистрирани по реда Наредба № 3 от 1999 г. се признават обстоятелствата по букви  „б“, „в“ и „г“ като физически лица. За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават и обстоятелствата по „б“, „в“ и „г“ на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

 

Размер и интензитет на помощта

Бюджет на мярката – 3 295 760 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 444,75 лева.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 146 685 лева.

Финансовата помощ е в размер на 50% – 60% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

 

За повече информация: 

+359 888 308 198

Comments are closed.