КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие!

За повече информация:

+359 888 308 198
 

 

Допустими за финансиране разходи:

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
  • Разходи за визуализация – до 2000 лв.

 

Безвъзмездно финансиране

Проектите се изпълняват под режим „минимална помощ”

  • % на БФП – 90%;
  • минимална сума на БФП – 30 000 лева;
  • максимална сума на БФП – 300 000 лева.

 

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на община Поморие и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на община Поморие;

2) Кандидати, които отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).  НЕ СЕ финансират проекти на микропредприятия;

3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);

4) които са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– за малки предприятия >= 750 хил. лв.

– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

5) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

За повече информация:

+359 888 308 198

Comments are closed.