Подготовка на европейски проекти

„Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД предлага индивидуално консултиране за кандидатстване по Европейски програми. Освен консултации предлагаме и пълното изработване на всякакви проектни предложения за кандидатстване по всички програми, финансирани от Европейския съюз и управление на проектите.

Предоставяне на консултации по изготвянето на проект:

 • Намиране на подходяща програма за финансиране на вашия проект;
 • Консултиране относно съответствие с изискванията на финансиращата програма;
 • Изработване на проектни предложения за кандидатстване по оперативните програми на България: ОП „Конкурентоспособност”, ОП „Човешки ресурси”, ОП „Регионално Развитие” и Програмата за Развитие на селските райони;
 • Изработване на проектни предложения за кандидатстване по Общностните програми на Европейския съюз: Програма за учене през целия живот, Териториално сътрудничество, 7ма Рамкова програма за изследвания, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации и др.;
 • Изготвяне на бизнес и маркетингов план;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ;
 • Управление на проекти.
 • Подготовка, оценка и корекции на нужните документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, логическа матрица, придружаващи документи и др.;
  •  Съдействие при подаването на проектното предложение;
  •  Съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното – предложение.

Предоставяне на консултации по въпроси, свързани с организацията на управлението на Проекта и провеждането на тръжните процедури, в случай, че същият ще бъде одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

•  Изготвяне на графици за изпълнението на проекта и спазването на сроковете;
•  Определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
•  Очертаване на евентуални рискови етапи в хода на изпълнението и намиране на решения;
•  Координиране връзките с финансиращата институция;
•  Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
•  Финансово управление и отчетност;
•  Подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади);
•  Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
•  Подготовка на архив на проекта;
•  Съдействие при подготовка на документи за промени в хода на изпълнението на проекта;
•  Координиране на изпълнението на договорите с поддоставчиците;

Comments are closed.