МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ – РАЗХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. В тази връзка се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване и/или възстановяване на полезащитни горси пояси.

Бенефициенти:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи;

Допустими разходи:

 • Изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 • Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
 • Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 • Попълване (презасяване или презасаждане);
 • Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
 • Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

Условия за допустимост:

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.

Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Физически и юридически лица – 0.5 ха;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
 • Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 • Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Критерии за подбор:

 • местоположение на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент);
 • местоположение на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск);
 • местоположение в съседство с място по Натура 2000;
 • използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет и размер на помощта:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 3 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3 500 евро на проект

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 15 866 666 евро.

За подробна консултация и разработка на проекти по Мярка 8.1. „Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване“, може да се свържете с нас на телефони 0888 308198 и 0894 612 930 или на e-mail: office@acf-management.com или acfm.ltd@gmail.com

Comments are closed.