Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

 

Цел на процедурата:

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

 

Допустими за финансиране са разходи за:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), необходим за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане.

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта.

Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да ги финансират със собствени средства с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация.

Безвъзмездно финансиране:

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:
1) Проекти, изпълнявани под режим „de minimis“:
• % на БФП – 70%
• минимална сума на БФП – 100 хил. лв.
• максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”:

 

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 500 хил. лв.
Малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 750 хил. лв.
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 1 млн. лв

 

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >= 210 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.
5) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност, като се взима за код този за 2017г.

 

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по

проекта;

 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейности, отнасящи се до икономическа дейност, различна от основната икономическа дейност, за която кандидатът заявява подкрепа;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ) по режим „регионална инвестиционна помощ“;
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О) ;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата;
 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • дейности, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама, включително извършване на дейности, свързани с визуализация на проекта;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • одит на проекта;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Н;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на регионална инвестиционна помощ);
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на регионална инвестиционна помощ);
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Comments are closed.