МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

 

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет: 100 000 000 евро

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Производствени дейности.
 2. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
  – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
  – Автосервизни услуги;
  – Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.;
  – ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.
 3. Местно занаятчийство: 
  –  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

 Допустими разходи:

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селски райони включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 Бенефициенти:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски райони.

Критерии за допустимост:

 1. Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  Инвестицията да се осъществява в селски райони;
 2. Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 3. Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

 

Критерии за подбор:

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Ако кандидатстването по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД можем да Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване:

 1. Да направим подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката;
 2. Да направим предварителна оценка на потенциала на проекта ви да се класира за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката;
 3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка;
 4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта;

На етап изпълнение на проекта:

 1. Да ви съдействаме при провеждането на процедури, подготвянето на документи за сключването на договори с доставчици в процеса на изпълнение на проекта, съобразно изискванията, заложени в утвърдените Правила за изпълнение и мониторинг на проекта;
 2. Подготовка на междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ;
 3. Консултации във връзка с възможни въпроси и процедури, които могат да възникнат в хода на изпълнение на проекта.

 

Comments are closed.