МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Бюджет: 30 600 000,00 лева

Минимален размер на заявената БФП – 3 000,00 лв.

Максималния размер на заявената БФП – 20 000,00 лв.

Максимален интензитет на помощта 100%

• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

  1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  2. Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
  3. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата.
  4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро предприятие ≥ 41 000 лева

• Малко предприятие ≥ 82 000 лева

• Средно предприятие ≥ 123 000 лева

  1. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и

раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62

„Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности:

1) ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което

включва: създаване на онлайн магазин; създаване на корпоративен уебсайт; маркетинг в социални медии (social

media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама.

2) ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните

процеси, което включва: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система); въвеждане на система

за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); въвеждане на модул за управление на веригата за

доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес; въвеждане на модул за

управление на складовото стопанство (WMS модул); въвеждане на модул за управление на производството;

въвеждане на система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система); въвеждане на система за

бизнес анализи (Business Intelligence система); въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на

служители от разстояние в електронна среда.

3) ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията, което включва: въвеждане и

сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на

международния стандарт БДС ISO/IEC 27001; изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;

изграждане на система за архивиране на информация; изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – ОКТОМВРИ 2022

Comments are closed.