ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП

Период за прием на проекти: февруари 2020 г. – март 2020 г.

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

За повече информация:

+359 888 308 198

 

Бенефициенти

 

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да са микро, малки или средни предприятия
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Условията за кандидатстване).

По отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение О) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:

 

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81. „Производство на захар”;

10.83. „Преработка на кафе и чай”;

10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

11.02. „Производство на вина от грозде”;

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06. „Производство на малц”.

 

Допустими за финансиране разходи са:

 

 1. Разходи за услуги:

Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики(ДПП):

 • разходи за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
 • разходи за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП;
 • Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
 • Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 

2. Инвестиционни разходи:

 

 1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 

За повече информация:

+359 888 308 198

Безвъзмездно финансиране:

 

 • 70% от допустимите разходи по проекта
 • минимален размер на БФП – 50 хил. лева
 • максимален размер на БФП – 391 хил. Лева

Comments are closed.