ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Индикативна дата за стартиране на приема: 12.06.2020 г.
Бюджет по схемата: 156 000 000 лева

Допустими Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) да са средни предприятия, съгласно Закона за МСП.
3) да са регистрирани преди 01.01.2019г.
4) да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 млн. лв., но не повече от 50 млн. лв.
5) да са регистрирали спад от поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.
6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение.
7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.
8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева.
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“!

Безвъзмездно финансиране:
• 100% от допустимите разходи по проекта;
• минимален размер на БФП – 30 000 лева;
• максимален размер на БФП – 100 000 лева;
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат;

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол, преди 13.03.2020 г.
Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС№160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Схемата ще бъде отворена за кандидатстване в началото на юни. Средствата ще се разпределят на принципа първи подал, първи финансиран, до изчерпване на общия бюджет.

Comments are closed.