ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

 

Цели на процедурата

Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта.

 

Начин на провеждане на процедурата

Подбор на проектни предложения.

 

Общ размер на БФП  по процедурата (в лв.)

До левовата равностойност на 41 500 000 евро.

 

Допустими кандидати

Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

 

Примерни допустими дейности

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

 

Категории допустими разходи

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план.

 

Максимален % на съфинансиране – Неприложимо

 

Дата на обявяване на процедурата

Юли 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Юли 2017 г.

 

Представлява ли процедурата/част от нея :

държавна помощ – не

минимална  помощ -не

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – не

максимален – левовата равностойност на 25 000 евро.

Comments are closed.