ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Цели на процедурата

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

 

Начин на провеждане на процедурата

Подбор на проектни предложения.

Общ размер на БФП  по процедурата (в лв.)

До левовата равностойност на 85 000 000 евро.

 

Допустими кандидати

Земеделски стопани;

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9;

ЕТ и ЮЛ, различни от посочените.

 

Примерни допустими дейности

Допустими са дейностите, посочени в чл. 4 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Категории допустими разходи

Допустими са разходите, посочени в чл. 30 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Максимален % на съфинансиране – 40-50%

 

Дата на обявяване на процедурата

Май 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Юни 2017 г.

 

Представлява ли процедурата/част от нея :

държавна помощ – да

минимална  помощ      – не

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – левовата равностойност на 15 000 евро.

максимален – левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Comments are closed.