ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

Цели на процедурата

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства.

 

Начин на провеждане на процедурата

Подбор на проектни предложения.

 

Общ размер на БФП  по процедурата (в лв.)

До левовата равностойност на 12 500 000 евро.

 

Допустими кандидати

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

 

Примерни допустими дейности

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

 

Категории допустими разходи

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;

Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

 

Максимален % на съфинансиране – 60-80%

 

Дата на обявяване на процедурата

Януари 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Февруари 2017 г.

 

Представлява ли процедурата/част от нея :

държавна помощ – не

минимална  помощ – не

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – левовата равностойност на 1 250 евро.

максимален – левовата равностойност на 25 000 евро.

Comments are closed.