Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“

 

Процедура: Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

 

Цели на процедурата

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

 

Начин на провеждане на процедурата

Процедура на подбор на проекти.

 

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.)  – 8 801 235 лв./ 4 500 000 евро

 

Допустими кандидати

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за Кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 

Примерни допустими дейности

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

 

Категории допустими разходи

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

Разходи за СМР.

 

Максимален % на съфинансиране – 25 – 90%

 

Дата на обявяване на процедурата – Юни 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Август 2017 г.

 

Представлява ли процедурата/част от нея:

държавна помощ – да

минимална помощ – да

 

Размер на БФП за проект (в лв.)

минимален – 100 000 лв.

максимален – 2 000 000 лв.

Comments are closed.