МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020

 

Териториален обхват:

Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Производствени дейности;
 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Кой може да кандидатства:

 1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 2 000 евро.
 4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

 

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване на нови машини и оборудване;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 4. Нематериални инвестиции- придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

 

Финансови параметри:

Бюджет на мярката – 723 657 лева

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 9 779 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

 • 78 232 лв. за кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО;
 • 127 127 лв. за кандидати – микропредприятия, физически лица и земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен СПО.

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица;
 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 0002 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО.

 

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

 

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:

 1. Проектът включва иновации – 15 точки
 2. Проектът включва дейности за развитие на социални или здравни услуги – 15 точки
 3. Икономически сектор, в който се реализира проектът:
 •  Проектът включва инвестиции в секторите: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии – 15 точки;
 • Проектът включа инвестиции в други производствени сектори – 10 точки.
 1. Проектът създава нови работни места: 5 и повече нови работни места – 10 точки; 4 нови работни места – 8 точки; 3 нови работни – 6 точки; 2 нови работни места – 4 точки; 1 ново работно място – 2 точки.
 2. Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите – 10 точки
 3. Проектът е на кандидат до 40 г. – 5 точки
 4. Проектът е на кандидат жена – 3 точки
 5. Проектът е на кандидат тютюнопроизводител – 2 точки
 6. Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който кандидатства – 5 точки
 7. Стопанството на кандидата – земеделски стопанин е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО и/или има размер на използваната земеделска площ до 10 ха – 5 точки
 8. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват – 5 точки

Минимален брой точки – 10

Comments are closed.