ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.03 „РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ”

Допустими за финансиране дейности:

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
 • Придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.
 • Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга;
 • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги. Допустимите консултантски и юридически услуги не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред Патентно ведомство или юридическа защита при оспорване права по интелектуална собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;
 • Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;
 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти;

Субсидия: 60- 70%

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 19 558 300 лв.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци,
 • Да имат седалище в България
 • Да са регистрирани до 3 години преди кандидатстване
 • Да са микро, малки или средни предприятия

Срок за кандидатстване: без определен срок за кандидатстване

Comments are closed.