Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г.

 • Допустими Проекти:

 

 • Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 • Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
 • Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите. Посоченото означава, че внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники).
 • Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“.

 

 • Допустими Дейности:

 

 • Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.
 • Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

ВАЖНО: В рамките на този елемент могат да бъдат включвани само консултантски услуги от инженерно-технически характер, които имат пряко отношение към инвестициите, внедрявани по елемент А и се извършват от външен изпълнител.

 • Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 5. Визуализация на проекта.
 6. Одит на проекта – (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

В рамките на технологичния одит кандидатите имат ангажимент да заложат базови и целеви стойности на показателя, свързан с количеството емисии, генерирани при производството (в случаите когато това е приложимо). Съгласно изискванията на технологичния одит базовите данни за този показател, както и контролните данни, отчетени след въвеждане в експлоатация на активите по проекта, следва да са въз основа на извършени измервания от акредитирани лаборатории. За целта кандидатите следва да предвидят такива измервания в рамките на периода на изготвяне на технологичния одит, както и в края на проекта. Контролното измерване на емисиите следва да бъде извършено след въвеждане в експлоатация на активите по проекта и преди подаване на финалния отчет. Измерването следва да е предвидено като дейност по проекта.За да удостоверят, че измерванията са извършени от акредитирана лаборатория (собствена или външна за кандидата) кандидатите следва да приложат към т. VI от Технологичния одит (Приложение Е) сканирано копие на сертификата за акредитация на лабораторията съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.  За да е валиден този сертификат същият следва да е издаден от национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории.

 • Допустими Разходи:

 

 • Елемент А „Внедряване“

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

 • Елемент Б „Консултантски услуги“

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.

 • Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2) Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 5 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Финансиране:

 • % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35-70 % – зависи от избрания режим на подпомагане; района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието;
 •  Минимален размер на помощта: 200 000 лв.;
 • Максимален размер на помощта: 500 000 лв. за микро-предприятия; 1 000 000 лв. за малки предприятия; 1 500 000 лв. за средни предприятия.

Comments are closed.