Инвестиции в земеделски стопанства

1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

• Физически лица;
• Юридически лица;
• Групи/Организации на производители;

Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
В приема през 2020г. допустими кандидати ще бъдат Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“.

По тази програма можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

По програмата се признават разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Подмярка 4.1 дава възможност и за закупуване на земя, както и всички общи разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По подмярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

• Проекти представени от млади земеделски производители;
• Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
• Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
• Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
• Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
• Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
• Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
• Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
• Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
• Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта:

Минималният размер на БФП за един проект е 15 000 евро.
Максималният размер на БФП за един проект е 500 000 евро.

За индивидуален бенефициент

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
Възможност за увеличаване на субсидията до 60%.
Максимален размер на разходите за периода 1.0 млн. Евро.
Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. Евро.

За колективни инвестиции (От 6 и 10 земеделски производители).

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане.
Възможност за увеличаване на субсидията до 70%.
Макс. размер на разходите за периода 1 млн. Евро.
Макс. размер на разходите за техника за периода 750 хил. Евро.

За колективни инвестиции (Над 10 земеделски производители).

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане.
Възможност за увеличаване на субсидията до 70%.
Макс. размер на разходите за периода 1 млн. Евро.
Макс. размер на разходите за техника за периода 1 млн. Евро.

Comments are closed.