Инвестиции в земеделски стопанства

1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

• Физически лица;
• Юридически лица;
• Групи/Организации на производители;

Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
В приема през 2020г. допустими кандидати ще бъдат Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“.

По тази програма можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

По програмата се признават разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Подмярка 4.1 дава възможност и за закупуване на земя, както и всички общи разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По подмярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

• Проекти представени от млади земеделски производители;
• Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
• Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
• Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
• Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
• Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
• Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
• Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
• Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
• Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта:

Минималният размер на БФП за един проект е 15 000 евро.
Максималният размер на БФП за един проект е 500 000 евро.

За индивидуален бенефициент

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
Възможност за увеличаване на субсидията до 60%.
Максимален размер на разходите за периода 1.0 млн. Евро.
Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. Евро.

За колективни инвестиции (От 6 и 10 земеделски производители).

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане.
Възможност за увеличаване на субсидията до 70%.
Макс. размер на разходите за периода 1 млн. Евро.
Макс. размер на разходите за техника за периода 750 хил. Евро.

За колективни инвестиции (Над 10 земеделски производители).

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане.
Възможност за увеличаване на субсидията до 70%.
Макс. размер на разходите за периода 1 млн. Евро.
Макс. размер на разходите за техника за периода 1 млн. Евро.

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

 

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

За повече информация:

+359 888 308 198

 

Бенефициенти:

 

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик и Генерал Тошево и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
 • да са малки и средни предприятия. НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2016 и 2018 г.);
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– за малки предприятия >= 750 хил. лв.

– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

 

 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Допустими за финансиране разходи:

 

 1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
 2. Разходи за услуги във връзка с:

2.1. Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.

 1. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.
 2. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията. Стойността на предвидените в проекта разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
 3. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.

ВАЖНО: Разходите за ре-сертификация са допустими, само когато е налице преминаване към по-висока версия на вече приложен стандарт за управление и само в случай, че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към дата на обявяване на процедурата за подбор.

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността – до 150 000 лева.

 

Безвъзмездно финансиране

 • 90% от допустимите разходи по проекта
 • минимален размер на БФП – 44 006,18 лева
 • максимален размер на БФП – 352 044 лева

За повече информация:

+359 888 308 198

КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие!

За повече информация:

+359 888 308 198
 

 

Допустими за финансиране разходи:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за визуализация – до 2000 лв.

 

Безвъзмездно финансиране

Проектите се изпълняват под режим „минимална помощ”

 • % на БФП – 90%;
 • минимална сума на БФП – 30 000 лева;
 • максимална сума на БФП – 300 000 лева.

 

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на община Поморие и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на община Поморие;

2) Кандидати, които отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).  НЕ СЕ финансират проекти на микропредприятия;

3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);

4) които са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– за малки предприятия >= 750 хил. лв.

– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

5) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

За повече информация:

+359 888 308 198

МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

МЯРКА 4.2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

 

Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа

За повече информация: 

+359 888 308 198

 

 

Подпомагането по мярката има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преструктурирането и модернизацията на малките стопанства в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично–маслени и лекарствени култури“. Изграждането на малки по мащаб преработвателни мощности ще осигури възможност за повишаване и стабилизиране на доходите на малките земеделски стопанства. Изградените мощности ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки чрез производство на местни традиционни хранителни продукти с високо качество и гарантиран произход. Реализираните проекти ще спомогнат за подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства.

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към ДФЕС, както следва:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) етеричномаслени и лекарствени култури;

е) гроздова мъст, вино и оцет.

 

Допустими разходи

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
 1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
 2. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
 3. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
 4. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 5. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
 6. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
 7. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
 8. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Кой може да кандидатства:

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по мярка 4.2.2. трябва:

 1. a) да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;

б) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;

в) да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

г) да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;

д) да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

 

ВАЖНО: За кандидати еднолични търговци (ЕТ), които не са регистрирани по реда Наредба № 3 от 1999 г. се признават обстоятелствата по букви  „б“, „в“ и „г“ като физически лица. За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават и обстоятелствата по „б“, „в“ и „г“ на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

 

Размер и интензитет на помощта

Бюджет на мярката – 3 295 760 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 444,75 лева.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 146 685 лева.

Финансовата помощ е в размер на 50% – 60% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

 

За повече информация: 

+359 888 308 198

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП

Период за прием на проекти: февруари 2020 г. – март 2020 г.

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

За повече информация:

+359 888 308 198

 

Бенефициенти

 

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да са микро, малки или средни предприятия
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Условията за кандидатстване).

По отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение О) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:

 

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81. „Производство на захар”;

10.83. „Преработка на кафе и чай”;

10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

11.02. „Производство на вина от грозде”;

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06. „Производство на малц”.

 

Допустими за финансиране разходи са:

 

 1. Разходи за услуги:

Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики(ДПП):

 • разходи за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
 • разходи за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП;
 • Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
 • Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 

2. Инвестиционни разходи:

 

 1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 

За повече информация:

+359 888 308 198

Безвъзмездно финансиране:

 

 • 70% от допустимите разходи по проекта
 • минимален размер на БФП – 50 хил. лева
 • максимален размер на БФП – 391 хил. Лева

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Период за прием на проекти: Октомври – Ноември 2019

Бюджет: 117 349 800 лева

За повече информация:

+359 888 308 198

 

Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност в сектор Q86.10 „Дейност на болници“ – 25 000 000 евро /48 895 750 лева        Предприятия, развиващи своята основна икономическа дейност в останалите допустими сектори – 35 000 000 евро/68 454 050 лева

 

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

 

 1. ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, GridandCloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 

 1. Мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− роботика и автоматизация на процеси;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);

 • синя икономика – технологии за развитие.

 

 1. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични и ароматни масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки, детски и т.н. „космически“ храни);

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

− нано-технологии в услуга на медицината;

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 

 1. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 

 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.
 • Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

 

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

 

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

 

1) Разходи по елемент Инвестиции:

 

 • Придобиване на ново оборудване, машини, съоръжения, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент Услуги:

 

 • Услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост;
 • Подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и други подобни.
 • Предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.
 • Услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • Услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;
 • Услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,
 • Изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

 

ФИНАНСИРАНЕ

 

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

 

1) Проекти, изпълнявани под режим „de minimis“

 

90 % – % на БФП

минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;

максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

 

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро и малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 500 хил. лв
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 750 хил. лв
Големи предприятия 50 % 25 % 100 хил. лв. 1 млн. лв.

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

 

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

 

Срок за изпълнение: 18 месеца

За повече информация:

+359 888 308 198

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Ако сте спечелили финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с:

 1. Реда и начина за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта.
 2. Реда и начина за отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.
 3. Реда и приложимите документи за отчитане на различните видове разходи – за придобиване на активи, за услуги, за строителни дейности, за наеми, за трудови и други възнаграждения и други.
 4. Реда за промяна в предвидените по проекта дейности и разходи, в случай, че се налага да бъде направена такава.

Неправилното и неточно изпълнение и отчитане на проекта може да доведе до частичен или пълен отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на финансиращата институция.

Бенефициентът, наемайки нашето консултантско дружество „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД, получава дългогодишен професионален опит в управлението и изпълнението на различни проекти, финансирани с европейски и не само средства.

Разходите за управление на проект, включени ли са в сумата за финансиране?

По някои от финансиращите програми разходите за управление на проекта се финансират от програмата – ОП РЧР и ПРСР, по други програми, като ОПИК – не се финансират, но пред алтернативата да не бъдат получени десетки или няколко стотици хиляди лева безвъзмездно финансиране, разходите за консултантска помощ за управление на проект са необходими.

 

„Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД ще извърши следните услуги:

 1. Изготвяне на план-график за изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на разходите по него.
 2. Организиране на тръжните процедури за избор на доставчици по проекта, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. На този етап ние подготвяме необходимите документи (запитвания към потенциалните оференти или публична покана, определяме критериите за избор на оферта и изготвяме методологията за оценка на офертите; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.).
 3. Отчет за коректното изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите цели и резултати, периодично подготвяне на техническите отчети по проекта.
 4. Отчитане коректното разходване на средствата по проекта, периодично подготвяне на финансовите отчети по проекта.
 5. Подготовка на обосновани искания за измения в Договора за безвъзмездна помощ в случай, че се налага промяна в дейностите и/или разходите по проекта.

 

Цената на услугите по Управление на проект от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходите, които ще се отчитат. Ако вече имате одобрен проект и търсите съдействие за неговото управление, ние от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД сме на разположение за всякакви въпроси, свързани с успешното приключване и усвояване на средствата от финансиращата институция.

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“

 

 1. Цел на процедурата

 

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

 

 1. Процент на съфинансиране

 

 • За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 1. Допустими кандидати и партньори

 

 • Работодатели

 

В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори и да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност:

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива
 • Код 10 Производство на хранителни продукти
 • Код 11 Производство на напитки
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • Код 20 Производство на химични продукти
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • Код 24 Производство на основни метали
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
 • оптични продукти
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
 • възстановяване
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
 • Код 51 Въздушен транспорт
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
 • Далекосъобщения
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с
 • пътувания и резервации
 • Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
 • Код 86 Хуманно здравеопазване
 • Код 90 Артистична и творческа дейност
 • Код 91 Други дейности в областта на културата
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
 • Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
 • Код 96 Други персонални услуги

 

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не задължително.

 

 1. Дейности, допустими за финансиране

 

 1. СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО/РАБОТЕН ПРОЦЕС

 

За целите на настоящата процедура, под „специфично обучение“ следва да се разбира обучение, което отговаря едновременно на следните условия:

 • включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
 • осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
 • попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

 

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (НО НЕ ПО-ВИСОКА ОТ ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН)

 

Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката – https://www.navet.government.bg/bg/aktualen-spisak-na-profesiite-za-poo/

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

Целта на обучението е придобиване на познания по:

 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 • Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
 • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
 • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

 

 1. ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ/Я.

 

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

 

 

 • За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

 

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ

 

Примерни форми на гъвкава заетост:

 • Почасова работа
 • Работа на смени
 • Работа на непълно работно време
 • Работа на плаващо работно време
 • Гъвкави работни часове за определен период
 • Работа на повикване
 • Работата от разстояние
 • Ротация на работното място

 

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

 

 1. Допустими разходи

 

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 1. Разходи за възнаграждения
 2. Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите)
 3. Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО

 

 1. Разходи за стипендии

Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. 5

 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 1. Разходи за специфични обучения
 2. Разходи за обучения по ПК и КК

Непреките разходи са за сметка на работодателя

 

 1. Целеви групи

 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 • Заети лица на трудов договор
 • Безработни лица
 • Неактивни лица

 

 1. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

 

Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023г

GDPR (Регламент за защита на лични данни)

Новите правила за лични данни(GDPR) са в сила. Подготви бизнеса си за новите правила. Не рискувай огромни глоби : от 5-10 хил.евро до 20 мил.евро или 4 % от годишния оборот на твоята компания. Този закон е оръжие в ръцете на конкурентите ти.

   Ние сме компания, която е разработила пълен набор от вътрешните нормативни документи с помощта, на  които да въведеш правилата. Това е достъпен начин  за цялостно въвеждане на GDPR . Спестяваш хиляди левове от хонорари на консултанти.

 

 1. Какво е GDPR ?

 

GDPR (General Data Protection Regulation)

Това е Регламент, приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България. За бизнеса това означава много нови правила за защита на личните данни. Личните данни в модерния бизнес свят са изключително важен актив. Целта на Регламента е да гарантира защитата на личните данни на всеки човек, като въведе поредица от задължения за бизнеса (администраторите на лични данни).

 

Какво са “лични данни” за бизнеса?

Личните данни са един от ключовите активи за всеки бизнес. Личните данни може да се възприемат като нещо, което е предоставено временно на бизнеса. Те не му принадлежат, а са предостъпени от потребителя за временно ползване и само за определени цели.

 

Териториален обхват

Регламентът се прилага в България, в целия Европейски съюз, както и извън него, когато се засягат права на граждани на ЕС

 

Какво ще стане, ако не спазвам Регламента?

Регламентът започва да се прилага в България от 25 май 2018 г. и всеки ще бъде длъжен да отговаря на неговите изисквания. Глобите, предвидени в Регламента са огромни – 20 млн. евро или 4 % от годишния оборот на твоята компания. Неспазването на изискванията на Регламента могат да доведат до огромни загуби за бизнеса ти.

 

 1. Ключови промени с GDPR

 

Прозрачни политики

 • ясна информация за събирането на лични данни
 • уточняване на целите за обработка на лични данни
 • дефиниране на правилата за запазване и изтриване на лични данни

 

Контрол и известяване

 • използване на подходяща защита за съхранението на личните данни
 • уведомяване на властите за нарушения във връзка с лични данни
 • получаване на подходящо съгласие за обработка на данни
 • съхраняване на записи с подробна обработка на данните
 • Какво са личните данни?
 • Лични данни са данните, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано, като име, пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови данни, IP адрес и др. Стойността на личните данни често се подценява, но всъщност те са един от най-ценните активи за всеки бизнес.
 • Чувствителните лични данни
 • Има определени категории лични данни, които се ползват с по-високо ниво на защита. Такива са данните за здравето, биометрични данни, данни отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи и др. Обработването и съхранението на посочените категории лични данни е забранено, но забраната може да се преодолее чрез получаване на изрично съгласие от субекта на данните.

Лицата имат право

 • на достъп до личните си данни
 • да поправят грешки в личните си данни
 • да изтриват личните си данни
 • научат за предмета на обработка на личните им данни
 • да изтеглят личните си данни

 

Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Събиране само за определени цели

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Не могат да се обработват данни “просто така”, необходимо е обработката на данните да отговаря на целите на обработката.

 

 

 • За да спазиш всички изисквания на Регламента, трябва да подготвиш твоя бизнес.

 

 

От правна страна

Обновяване на всички необходими документи в твоя бизнес: общи условия, договори, декларации и др. За всеки конкретен случай е необходимо да се направи индивидуален анализ на конкретните обстоятелства.

От техническа страна

Трябва да подготвиш фактическото спазване на предвиденото в изготвените правни документи. Това например може да бъде специална уеб страница за управление на лични данни, отметки за съгласие и не-съгласие на определени места и други.

Защитата на личните данни е процес, не е еднократна задача.

За да обработваш правомерно личните данни, е необходимо:

 • да изградиш стройна и ясна система за обработка на личните данни
 • да приемеш вътрешните актове във фирмата, които регламентират обработката и съхранението на данните
 • периодично да ревизираш въведената система
 • да познаваш развитието на технологията и подходящите нива на защита на личните данни

За всичко това ние можем да Ви бъдем полезни. Не се колебайте да ни потърсите и заедно да внедрим новите правила: acfm.ltd@gmail.com, office@acf-management.com

 

 

 

 

МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ – РАЗХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. В тази връзка се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване и/или възстановяване на полезащитни горси пояси.

Бенефициенти:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи;

Допустими разходи:

 • Изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 • Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
 • Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 • Попълване (презасяване или презасаждане);
 • Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
 • Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

Условия за допустимост:

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.

Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Физически и юридически лица – 0.5 ха;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
 • Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 • Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Критерии за подбор:

 • местоположение на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент);
 • местоположение на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск);
 • местоположение в съседство с място по Натура 2000;
 • използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет и размер на помощта:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 3 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3 500 евро на проект

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 15 866 666 евро.

За подробна консултация и разработка на проекти по Мярка 8.1. „Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване“, може да се свържете с нас на телефони 0888 308198 и 0894 612 930 или на e-mail: office@acf-management.com или acfm.ltd@gmail.com