НОВА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 “

Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.089

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
5) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Внимание: Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават и кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
6)

Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.


Допустими дейности:


Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Допустими разходи:


Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.
По процедурата се предвижда възможност за прилагане на финансиране на основата на опростени варианти на разходи, определени по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление в съответствие с изискванията на чл. 67 (5) от Регламент 1303/2013 г.


Максимален размер на помощта
50 000 лв
Интензитет на помощта 100%.
Продължителност на проектите 3 месеца

Недопустими по настоящата процедура кандидати:


• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност;
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в следните кодове от сектор С:

 • От код на икономическа дейност C10 „Производство на хранителни продукти” кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.;
 • От код на икономическа дейност C11 „Производство на напитки” кодове 11.02., 11.03. и 11.06.;
 • предприятия, развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури.

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Бюджет: 30 600 000,00 лева

Минимален размер на заявената БФП – 3 000,00 лв.

Максималния размер на заявената БФП – 20 000,00 лв.

Максимален интензитет на помощта 100%

• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
 3. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата.
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро предприятие ≥ 41 000 лева

• Малко предприятие ≥ 82 000 лева

• Средно предприятие ≥ 123 000 лева

 1. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и

раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62

„Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности:

1) ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което

включва: създаване на онлайн магазин; създаване на корпоративен уебсайт; маркетинг в социални медии (social

media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама.

2) ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните

процеси, което включва: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система); въвеждане на система

за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); въвеждане на модул за управление на веригата за

доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес; въвеждане на модул за

управление на складовото стопанство (WMS модул); въвеждане на модул за управление на производството;

въвеждане на система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система); въвеждане на система за

бизнес анализи (Business Intelligence система); въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на

служители от разстояние в електронна среда.

3) ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията, което включва: въвеждане и

сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на

международния стандарт БДС ISO/IEC 27001; изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;

изграждане на система за архивиране на информация; изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – ОКТОМВРИ 2022

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“, цели да предостави подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.


Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро.


Кой може да участва:
Микро, малки и средни предприятия с които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Имате оборот за 2019г. със следните минимални стойности:

 • 30 000лв. за микро предприятия
 • 200 000лв. за малки предприятия
 • 1 000 000лв. за средни предприятия
  От 3 000 до 15 000 лв. за микро предприятия (максимум 10% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
  От 10 000 до 30 000 лв. за малки предприятия (максимум 5% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
  От 25 000 до 75 000 лв. за средни предприятия (максимум 2.5% нетни приходи от продажби за 2019г.)
  При 30% самоучастие в стойността на проекта от страна на бенефициента.
  ВАЖНО: Няма изискване за спад на оборота.
 • За какво може да се участва:
  Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
  Осигуряване на колективни средства за защита;
  Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсъри;
  Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

За колко време ще се изпълняват проектите:


Продължителността за изпълнение на всеки проект е до 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Интензитет на помощта:

Програмата ще финансира 70% от направените разходи, с минимален размер на финансиране 3 000 лв.
Ако проявявате интерес да участвате по тази програма, сме на разположение да помогнем с подготовка на проектно предложение.

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано по два начина:

с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. В случай че се възползват от възможността за авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както и да открият разплащателна банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане и с цел проследимост на натрупаната лихва по нея в случай, че е приложимо.

На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България, като пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук:  https://www.sme.government.bg/?page_id=51249

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на родните МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

Фирмата трябва да бъде с код на икономическа дейност от изредените по долу:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми ще откриете в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Пълен списък на услугите, включени във ваучерната схема:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

Ваучери с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги:

 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения;

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Ваучери с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги:

ИКТ услуги за дигитален маркетинг:

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация;

ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:

 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата;

ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Индикативна дата за стартиране на приема: 12.06.2020 г.
Бюджет по схемата: 156 000 000 лева

Допустими Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) да са средни предприятия, съгласно Закона за МСП.
3) да са регистрирани преди 01.01.2019г.
4) да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 млн. лв., но не повече от 50 млн. лв.
5) да са регистрирали спад от поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.
6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение.
7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.
8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева.
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“!

Безвъзмездно финансиране:
• 100% от допустимите разходи по проекта;
• минимален размер на БФП – 30 000 лева;
• максимален размер на БФП – 100 000 лева;
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат;

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол, преди 13.03.2020 г.
Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС№160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Схемата ще бъде отворена за кандидатстване в началото на юни. Средствата ще се разпределят на принципа първи подал, първи финансиран, до изчерпване на общия бюджет.

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020

 

Териториален обхват:

Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Производствени дейности;
 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Кой може да кандидатства:

 1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 2 000 евро.
 4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

 

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване на нови машини и оборудване;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 4. Нематериални инвестиции- придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

 

Финансови параметри:

Бюджет на мярката – 723 657 лева

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 9 779 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

 • 78 232 лв. за кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО;
 • 127 127 лв. за кандидати – микропредприятия, физически лица и земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен СПО.

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица;
 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 0002 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО.

 

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

 

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:

 1. Проектът включва иновации – 15 точки
 2. Проектът включва дейности за развитие на социални или здравни услуги – 15 точки
 3. Икономически сектор, в който се реализира проектът:
 •  Проектът включва инвестиции в секторите: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии – 15 точки;
 • Проектът включа инвестиции в други производствени сектори – 10 точки.
 1. Проектът създава нови работни места: 5 и повече нови работни места – 10 точки; 4 нови работни места – 8 точки; 3 нови работни – 6 точки; 2 нови работни места – 4 точки; 1 ново работно място – 2 точки.
 2. Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите – 10 точки
 3. Проектът е на кандидат до 40 г. – 5 точки
 4. Проектът е на кандидат жена – 3 точки
 5. Проектът е на кандидат тютюнопроизводител – 2 точки
 6. Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който кандидатства – 5 точки
 7. Стопанството на кандидата – земеделски стопанин е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО и/или има размер на използваната земеделска площ до 10 ха – 5 точки
 8. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват – 5 точки

Минимален брой точки – 10